تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر استراتژی نگهداری اخبار بد با نقش تعدیلی ویژگی‌های رفتاری مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف: مدیران در بازار سرمایه برای انتقال اطلاعات از استراتژی رمان استفاده نموده و اخبار خوب را به سرعت افشا نموده اما اخبار بد را جمع‌آوری و نگهداری می‌کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از این موضوع، وجود ساختار نظارتی مناسبی همچون حسابرسی داخلی لازم خواهد بود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار حسابرسی  داخلی بر استراتژی نگهداری اخبار بد با نقش تعدیلی ویژگی‌های رفتاری مدیران است.
سوال اصلی: آیا سوگیری‌های رفتاری مدیران بر رابطه بین ساختار حسابرسی داخلی و استراتژی نگهداری اخبار بد اثرگذار است؟
فرضیه: ساختار نظارت داخلی بر استراتژی نگهداری اخبار بد تأثیر معناداری دارد.
روش پژوهش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1399 انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که هر چه ساختار نظارت داخلی واحد تجاری از قوت بیشتری برخوردار باشد مانع از عدم انتشار اخبار منفی و پنهان‌سازی اطلاعات می‌شود. همچنین، ویژگی‌های رفتاری مدیران نظیر بیش‌اطمینانی، خودشیفتگی و کوته‌بینی مدیران بر رابطه بین تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و دوره تصدی آنان با استراتژی نگهداری اخبار بد تأثیر مستقیم و معناداری دارد. ویژگی‌های ‌رفتاری مدیران علاوه بر اثرگذاری برقوت ساختار حسابرسی واحد تجاری، منجر به نگهداری اخبار بد شده و در بلند-مدت به ارزش شرکت و منافع سرمایه‌گذاران آسیب می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


1 ـ احمدی، محمدرمضان، محمدحسین قلمبر و سیدصابر درسه، (1398)،"بررسی تأثیر معیارهای اعتماد بیش از حد مدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 11 (41)، صص 123-93.
2ـ بذرافشان، وجیهه، آمنه بذرافشان و مهدی صالحی، (1397)،" بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی"، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، صص 478-457.
3ـ بزرگ اصل، موسی و آزاده ادیبی، (1395)، "بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و اخبار منفی در طول فصل"، مطالعات تجربی حسابداری مالی. 13(51)، صص 27-46.
4ـ بشیری منش, نازنین, کاظمی, حجت. (1400)." تأثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر هزینه های غیرعادی نظارت". فصلنامه نظارت و بازرسی, 1400(57), 128-101
5ـ پیفه، احمد، حامد احمدزاده و لیلا عرب، (1398)، "بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌ها"، چشم انداز حسابداری و مدیریت. 2(9)، صص 21-39.
6ـ حیدری فراهانی، مهدیه، فرزاد غیور و غلامرضا منصورفر، (1398)، "تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی"، پژوهش­های حسابداری مالی، 11 (3)، صص134-117.
7ـ داداشی، ایمان، سجاد کردمنجیری و مریم برادران، (1397)، "تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی. 18(70)، صص159-178.
8ـ زنجیردار، مجید و زهرا رفیعی، (1396)، "تأثیر ضریب واکنش سود بر روابط اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه ­کاری مشروط"، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 9 (34)، صص 135-113.
9ـ سیدنژاد­ فهیم، سیدرضا؛ مشکی، مهدی؛ ابراهیم چیرانی و غلامرضا محفوظی، (1397)، "بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 25(4)، صص519-536.
10ـ شمسی، فاطمه و آزیتا جهانشاد، (1398)،" تاثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص­های ریسک و بهره وری سرمایه. راهبرد مدیریت مالی"، 7(27)، صص 122-146.
11ـ ضیا، فرناز، حمیدرضا وکیلی فرد و فاطمه صراف، فاطمه، (1399)، "تاثیر گزارشگری پایداری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، حسابداری مدیریت. 13(46)،صص121-135.
12ـ طاهری عابد، رضا، مهدی علی­ نژاد ساروکلائی و خسرو فغانی ماکرانی، (1399)، "تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی"، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 12 (48)، صص 93-71.
13ـ فدایی­ نژاد، محمداسماعیل و افسانه دلشاد، (1397)، "بررسی تاثیر کوته ­بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چشم انداز مدیریت مالی. 8 (21)،صص 69-51.
14ـ قادری، کاوه، صلاح­الدین قادری و سامان قادری، (1397)، "تأثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران بر اثربخشی مدیریت ریسک"، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 10 (37)، صص272-243.
15ـ کامیابی، یحیی، وحید اسکو و احسان بوژمهرانی، (1396). تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار. دانش حسابداری مالی. 4(2)، صص95-114.
16ـ مرادی، جواد و هادی باقری، (1393)، " بررسی مقایسه ای تأثیر کوته ‎بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام"، بررسی ­های حسابداری و حسابرسی. 21(2)،صص 229-250.
17ـ مسکنی، مصطفی و  محمدرضا عبدلی، (1399)، بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیرعامل بر ارتباط سوگیری‌های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل‌داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، راهبرد مدیریت مالی.8(9)، صص 135-155.
18ـ مشایخی، بیتا و عالمه یزدانیان، (1397)، "شناسایی عناصرکلیدی حسابرسی داخلی"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25(1)،18 صص 135-158.
19ـAthanasakou, V. E., Strong, N. C., & Walker, M. (2016). Asymmetric information flows. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract =2799681.
20ـBall, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of accounting research,pp. 159-178.
21ـBao, D., Kim, Y., Mian, G. M., & Su, L. (2019). Do managers disclose or withhold bad news? Evidence from short interest. The Accounting Review, 94(3),pp. 1-26.‏
2ـ2Burchard, C. H., Proelss, J., Schäffer, U., & Schweizer, D. (2020). Bad news for announcers, good news for rivals: Are rivals fully seizing transition‐period opportunities following announcers' top management turnovers?. Strategic Management Journal.‏
23ـDanisman, S. A. (2017). The meaning of bad news management for managers: an explorative research through metaphors. Review of Managerial Science, 11(4),pp. 857-877.
24ـDuellman, S & Ahmed, A. (2013). An empirical analysis of the effects of monitoring intensity on the relation between equity incentives and earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 32 (6) ,pp. 495–517.
25ـFrost, R; Stecetee, G; Cohn, L & Griess, K. E(1994). Personality traits in sub clinical and nonobsessive-compulssive volunteers and their parents. Behavior Research and therapy. 32,pp. 47-56‏.
26ـHam, C., Lang, M., Seybert, N., & Wang, S. (2017), “CFO Narcissism and Financial Reporting Quality”, Journal of Accounting Research, 55(5), PP. 1089- 1135.
27ـKang, J. (2017). Curbing Managerial Myopia: The Role of Managerial Overconfidence in Owner Managed Firms and Professionally Managed Firms. Available at: https://ssrn.com/abstract= 2944998
28ـKim, B., Lee, S., & Kang, K. H. (2018), “The Moderating Role of CEO Narcissism on the Relationship between Uncertainty Avoidance and CSR”, Tourism Management, 67, PP. 203-213.
29ـMarquez-Illescas, G., Zebedee, A. A., & Zhou, L. (2018), “Hear Me Write: Does CEO Narcissism Affect Disclosure?”, Journal of Business Ethics, PP. 1-17. 32) McHoskey, J. (1995), “Narcissism and Machiavellianism”, Psychological Reports, 77, PP. 755–759.
30ـStafford, T., Deitz, G., & Li, Y. (2018). The role of internal audit and user training in information security policy compliance. Managerial Auditing Journal.‏
31ـZaidirina, Lindrianasari, & Bangsawan, S. (2017). Implementation of corporate governance and mandatory disclosure in the Indonesian banking sector: good news or bad news. International Journal of Monetary Economics and Finance, 10(3-4),pp. 281-294.‏