راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط پذیرش مقاله در مجله حسابداری،حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی

از نویسندگان محترم تقاضا میشود از ارسال مقالاتی که مطابق راهنمای نگارش مقاله نیست خودداری فرمایند. مقالات ارسالی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

 1. مستخرج از پژوهش در حیطه‌های موضوعی مجله حسابداری،حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی و منطبق با محورهای آن باشد.
 2. پیش از این در نشریه‌های داخلی، خارجی، یا مجموعه مقالات همایش‌ها منتشر نشده باشد و یا در انتظار چاپ نباشد.
 3. هر مقاله ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در نشریه پذیرفته خواهد شد.
 4. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.
 5. تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.
 6. فرایند داوری در نشریه کاملاً پنهان است و هرگونه فعالیتی در هر مرحله از داوری از طریق پرونده مقاله در سامانه قابل پیگیری است.
 7. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
 8. ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به نشریه) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد الزامی می باشد.(تعهدنامه. فرم در خواست بررسی مقاله (نامه به سردبیر) و فرم تعارض منافع ).

ساختار مقالات

 1. عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد.
 2.  نام نویسنده (نویسندگان): نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل آنان به فارسی و انگلیسی به شکل رو به رو باشد: دانشجو یا فارغ التحصیل: مقطع، رشته تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور / هیات علمی دانشگاه: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
 3. چکیده فارسی و انگلیسی: چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، سوال اصلی، فرضیه، روش/رویکرد پژوهش و یافته‌ها (200 تا 250 واژه) و کلیدواژه‌ها (متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله بین 5 تا 7 کلمه) باشد.
 4. بخش مقدمات: شامل مقدمه، مبانی نظری، بیان مسئله، پیشینه، هدف(ها)، پرسش(ها)، فرضیه‌ها (در صورت لزوم)، روش تحقیق و مدل مفهومی پژوهش است که همگی در این بخش و بدون ذکر عناوین فرعی با پیوند منسجم علمی قرار می‌گیرند.
 5. بدنه اصلی: شامل بخش­های اصلی و دارای زیر عنوان­های مرتبط و منسجم.
 6. جمع بندی و نتیجه‌گیری: نتایج و تبیین یافته‌ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

شیوه نگارش مقاله

 1. فونت­ها: مقاله‌ها تایپ‌شده و حداکثر 8000 و حداقل 6000 واژه با فونت B Mitra 13 ,برای مطالب فارسی و فونت 12Times New Roman برای مطالب انگلیسی ارائه شوند.
 2. نگارش: نگارش متن مقاله براساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد. همچنین کلیه نیم ­فاصله­ ها در متن اعمال گردد.
 3. پانویس‌ها: توضیح‌ها و برابر نهاده‌های انگلیسی اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه و به صورت مستقل از شماره یک آغاز و با فونت شماره 10 و فونت B Mira ارائه می‌شود. پانویس های لاتین با فونت Times New Roman 9 ارائه شوند.
 4. جدول‌ها و تصاویر: به تمامی جدول‌ها، تصاویر، فرمول‌ها و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آن­ها اشاره شود. مطالب فارسی جدول‌ها با فونت b mitra10 و انگلیسی با فونت 9 Times New Roman ارائه شوند.
 5. ارجاعات: استنادها باید به شیوه APA و درون‌متنی ارائه شود (نگاه کنید به شیوه ارجاع‌های درون‌متنی).
 6. مآخذ: منابعی که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته و به آن استناد شده باشد به‌صورت الفبایی و به‌ترتیب فارسی و لاتینی در انتهای مقاله درج می‌گردد (نگاه کنید به راهنمای نگارش مقاله در بخش راهنمای نویسندگان).

شیوه ارجاع درونمتنی (روش ارجاع به منابع بهشیوه APA)

 1. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر: شماره جلد/ ص یا صص شماره صفحه یا صفحات. مثال: (اکبری، 1388: 2/198) (اکبری، 1388: 2/200-190) (اکبری، 1388: 2/ 199-198). در صورت وجود چند اثر از یک نویسنده با تاریخ انتشار مشترک با حروف الفبا مشخص گردد. مثال (اکبری الف، 1388: 120). در صورتکه که کتاب دارای دو نویسنده باشد (اکبری و رضایی، 1369: 199) و در صورتی که کتاب دارای بیش از دو نویسنده باشد، تنها نام نویسنده اول و کلمه همکاران در ادامه ذکر می گردد (اکبری و همکاران، 1388: 45)
 2. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: ص یا صص شماره صفحه یا صفحات. مثال: (حسین­زاده، 1390: 19).
 3. پایان‌نامه: نام خانوادگی دانشجو، سال دفاع: ص یا صص شماره صفحه یا صفحات. مثال: (قربان­ نژاد، 1389: 22)
 4. نسخه خطی: نام نسخه خطی، سال انتشار: شماره برگ. مثال: (ظفرنامه: 880: 123).
 5. اسناد: سرواژه پایگاه آرشیوی مندرج در پایین همین صفحه، شماره سند: شماره صفحه. (ساکما: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. مارجا: مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران. کِمام: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. مَراسان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. اِستادوخ: اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. مُتما: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. ساکماق: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی).
 6. روزنامه: (در صورتی که منبع مورد استفاده مقاله است به شیوه مقاله ارجاع داده شود و اگر خبر یا مطلب دیگری است به صورت (نام روزنامه، شماره روزنامه(تاریخ): ص یا صص شماره صفحه یا صفحات).
  *اگر از منبعی بلافاصله استفاده گردید، کلمه همان در ارجاع قرار گرفته و تنها شماره جلد و صفحه ذکر می گردد. مثال در ارجاع اول (اکبری، 1388: 2/198). در ارجاع بلافاصله (همان: 2/200).

تنظیم فهرست منابع

 1. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار).«عنوان مقاله».( نام و نام خانوادگی مترجم)، نام نشریه (به‌صورت بولد و ایتالیک). سال یا دوره انتشار (شماره نشریه)، شماره صفحات مقاله به عنوان مثال: 28-14. (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد). در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­ها عمل گردد.
  مثال: قیصری، ابراهیم. (1363). «فرهنگ­واره القاب و عناوین بزرگان و مشایخ صوفیه». جستارهای ادبی، سال ششم، (شماره 65)، 154-113.
 2. کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده‌. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بولد و ایتالیک). (شماره جلد به‌عنوان مثال ج1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژه مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).
  مثال: راغب ­اصفهانى، حسین­ بن ­محمد. (1374). مفردات ­الفاظ ­قرآن. ج1. ترجمه غلامرضا خسروى، تهران: مرتضوی.
 3. کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بولد و ایتالیک). (شماره جلد به‌عنوان مثال ج1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژه مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).
  مثال: جم، رضا، و زهرا روزبه. (1381). مفاهیم کتابخانۀ دیجیتالی. تهران: صدف.
 4. کتاب با بیش از یک نویسنده: در استناد به کتابهایی که بین دو تا پنج نویسنده هستند نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و همکاران. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بولد و ایتالیک). (شماره جلد به‌عنوان مثال ج1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژه مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).
 5. استناد به مقاله کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». عنوان کنفرانس (به‌صورت بولد و ایتالیک). محل برگزاری، شماره صفحات مقاله. (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد). در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­ها عمل گردد.
 6. مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در (عنوان مجموعه مقاله به‌صورت بولد و ایتالیک). (نام و نام خانوادگی کوششگر). محل نشر: ناشر. در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­ها عمل گردد.
 7. اسناد: نام کامل پایگاه آرشیوی. (سرواژه پایگاه آرشیوی)، شماره اسناد(ترتیب ریاضی شماره اسناد رعایت شود).
 8. نسخه خطی: عنوان نسخه خطی. (به صورت بولد). نام محل نگهداری نسخه خطی، شماره بازیابی.
 9. روزنامه: عنوان روزنامه به صورت بولد و ایتالیک، شماره مسلسل روزنامه، (تاریخ روزنامه).
 10. پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشته تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

تذکرات:

 1. اگر یک نفر در یک سال چند کتابیا مقاله داشته باشد باید با حروف ابجد، منبع‌ها از هم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد. همچنین اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن باید نام کوچک اشخاص اضافه شود.
 2. دوره‌های تاریخی را حتما از چپ به راست بنویسید. مثال: 1310-1250ق همچنین شماره صفحات منبع را در ارجاع دهی حتما از چپ به راست و کامل بنویسید. مثال: 1158-1154.
 3. استفاده از علائم اختصاری ق (قمری)، ش (شمسی)، م (میلادی) بدون نقطه می­باشد. مثال: 1346ش
 4. برای نوشتن کسره اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده کنید مثال: خانۀ بزرگ.
 5. مقالات بایستی در قالب فایل world در سامانه بارگذاری شوند.