بررسی نقش تعدیل گری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و نا‌کارایی سرمایه‌گذاری است. روش پژوهش، از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به کمک روش غربال‌گری، تعداد 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون بهره برده و از آزمون-های چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل‌های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی، بین سال‌های 1389 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و نا‌کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


1-بادآور نهندی، یونس، و تقی ­زاده، وحید (1393). "ارتباط بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه­ گذاران در مراحل چرخه عمر". مجله دانش حسابداری، 5(18): 113-104.
2-خدامی­پور، احمد؛ رحیمی، علیرضا و فروغی، عارف (1399). "بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی­سرمایه ­گذاری". فصلنامه علمی راهبرد مدیریت مالی، 8(4): 134-111.
3-خواجوی، شکرالله، و کیان­مهر، محمد (1395). "مدل‌سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری"، دانش حسابداری، 25: 100-79.
4-زینالی، علیرضا (1398). "بررسی تاثیر حساسیت سرمایه ­گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه چشم­انداز حسابداری و مدیریت، 2(7): 107-95.
5-زینلی، حدیث، و ابراهیمی­ سیریزی، زهرا (1397). "بررسی تاثیر تعدیل­گری کیفیت حسابرسی بر رابطه کارایی سرمایه­ گذاری و اجتناب مالیاتی". سومین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت، بندرعباس.
6-مهربان­پور، محمدرضا؛ آهنگری، مهناز؛ وقفی، سیدحسام و مام­صالحی، پرویز (1396). "بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری". دانش حسابداری مالی، 4(3): 86-65.
7-میرزاپور، مریم (1396). "تاثیر فرصت­های سرمایه ­گذاری بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر محدودیت مالی". پایان ­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
8-میناب، مریم؛ متین­فرد، مهران (1397). "بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه­ گذاری". پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی،  2(1):179-159.
9-Achyar A. & Yulianti, Y. (2021). The Relations between Labor Investment Inefficiency and Tax Avoidance: The Covid-19 Pandemic as a Moderating Variable. Journal of International Conference Proceedings, 4(3).
10-Armstrong, C.S., Glaeser, S. & Kepler, J. D. (2016). Strategic reactions in corporate tax avoidance. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2889145.
11-Asiri, M., Al-Hadi, A., Taylor, G., & Duong, L. (2020). Is corporate tax avoidance associated with investment efficiency? North American Journal of Economics and Finance, 52, pp 1-22.
12-Brad A. Badertscher, Sharon P. Katz, & Sonja O. Rego (2015). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance, Journal of Accounting and Economics, 56(2015)228–250.
13-Hanlon, M., & S. Heitzman. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3): 127-178.
14-Hong, H- A., Lobo, G- J, & Ryou, J- W (2019). Financial market development and firm investment in tax avoidance: Evidence from credit default swap market, Journal of Banking and Finance, 107,https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105608.
15-Majeed, M. A., & Yan, C. (2019). Financial statement comparability and corporate tax avoidance: evidence from China. Economic Research Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1813- 1843.
16-Mills, L. F. & Kaye J. Newberry. (2001). The Influence of Tax and Nontax Costs on Book Tax Reporting Differences. Public and Private Firms. The Journal of the American Taxation Association, 23(1): 1-19.
17-obinson, J., Sikes, S., & C. Weaver. (2010). Performance measurement of corporate tax departments. The Accounting Review, 85, 1035 1064.
18-Taylor, G., Al-Hadi, A., Richardson, G., Alfarhan, U., & Al-Yahyaee, Kh. (2019). Is there a relation between labor investment inefficiency and corporate tax avoidance?, Economic Modelling, 82, 185-201.
19-Venter, E. R.; Gordon, E. A.; & D. L. Street (2018). The Role of Accounting and the Accountancy Profession in Economic Development: A Research Agenda, Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 29, No. 2, pp. 195-218.
20-Zhang, J. H. (2018). Accounting comparability, audit effort, and audit outcomes. Contemporary Accounting Research, 35(1), 245-276.