تاثیر ساختار مالکیت، ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، مؤسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 .کارشناسی ارشد حسابرسی ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی برمدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در بازه زمانی 1397-1391 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که مالکیت نهادی، تخصص در صنعت، استقلال و تلاش هیات مدیره همچنین استقلال کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر معکوس دارد. بعلاوه تاثیر تلاش کمیته حسابرسی بر مدیریت سود مستقیم است. نتایج تحقیق حاضر بر نقش مالکان نهادی، هیات مدیره، کمیته حسابرسی مستقل و تخصص این کمیته بر مدیریت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت شرکت تاکید می کند. نتایج مطالعه می تواند در پذیرش نقش شرکت ها در تأثیر آنها بر جامعه و افراد آن توسط مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد مفید باشد. این مطالعه گامی در جهت توضیح یافته‌ها، غنی‌سازی ادبیات مربوطه و ارائه گزینه‌های تحقیقاتی آتی در سایر کشورها ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1-اُستا، سهراب. (1390). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. پژوهش های حسابداری مالی،3(2)، 93-106.
2-اسماعیل زاده مقری، علی و محمودی، محمد و همکاران.(1394). تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت و استفاده بهینه از دارایی ها. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، (28)، 23-41.
3-آقایی، محمد علی، و چالاکی، پری. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی،1(4)، 54-77.
4-حاجیان،نجمه، داغانی،رضا، و موسیوند،زهرا.(1396). بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس.نشریه تحلیل مالی، 1(1)، 65-89.
5-حساس یگانه، یحیی،و تقی زاده, سمیه. (1394).تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی. تحقیقات مالی ،5(25) ،34-45.
6-داغانی، رضا، حاجیان، نجمه، و طلوعی، کبری. (1398). تاثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس بر مدیریت سود. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(2)، 299-326.
7-زارعی، علیرضا،و قاسمی، معصومه .(1395).اثر ویژگیهـای کمیتـه حسابرسـی بـر کیفیـت گزارشـگری مـالی .مجلـه بررسـیهـای حسابداری،3(12)، 43-64.
8-صحت،سعید، شریعت پناهی، سیدمجید،و مسافری راد، فراز.(1390). رابطه بازده دارایی ها،بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(32)، 121-140.
9-فخاری، حسین،و رضائی پیته نوئی، یاسر.(1396). تاثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت.حسابداری مدیریت، (36)11، 63-79.
10-فخاری، حسین، محمدی، جواد،و  نتاج کردی، محمدحسن.(1394). بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(46)، 123-146.
11-مرادزاده فرد، مهدی، زارع زاده مهریزی، محمدصادق، و تاکر، رضا. (1391). تاثیر پاداش هیأت مدیره و مالکیت نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 18 (5)، 137-152.
12-مشایخی، بیتا، محمدآبادی، مهدی. (1390). رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود. پژوهش های حسابداری مالی، 3(2)، 17-32.
13-مهرانی، ساسان و همکاران.(1394). مالکیت نهادی و انعطاف پذیری مالی. مجله پژوهش های حسابداری و حسابرسی، 7(28)، 43-56.
14-نمازی، محمد ،و کرمانی، احسان. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 53(15)، 83-100.
15-نیک بخت، محمدرضا، سیدی، سیدعزیز، و هاشم الحسینی، روزبه.(1389). بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت. پیشرفت های حسابداری، 1(2)؛ 251-270.
16-نیکومرام، دکتر هاشم، نوروش، دکتر ایرج، مهرآذین، دکتر علیرضا. (1388). ارزیابی مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود. آینده پژوهشی مدیریت،20 (82), 1-20.
17-وکیلی فرد،حمیدرضا،و باوندپور، لیدا.(1389).تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس.مجله مطالعاتی مالی، 3(8)، 119-140.
 
18-Abbott, L. J., Parker, S.,Peters, G. (2002). Audit committee characteristics and fnancial misstatement: A study of the effcacy of certain blue ribbon committee recommendations. Working Paper, University of Memphis, Santa Clara University and University of Georgia.
19-Alzeban, Abdulaziz., Sawan, Nedal. (2015). The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, (24), 61–71.
20-Amer, A., Ravindran, P., Almsafir, M.(2014). The Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Voluntary Disclosure in Annual Reports among Listed Jordanian Companies. Procedia- Social and Behavioral Sciences,129, 341 – 348.
21-Arens, A. A., Loebbecke, J. K. (2003). Auditing: An Integrated Approach (7th ed.). Upper Sand Rives: Prentice Hall.
22-Andrew, J.F., Srinivasan, K., Steven, A.S.. (2003). Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting. An Empirical Analysis, 43 (2), 153-193.
23-Baatwah, S. R., Salleh, Z., & Ahmad, N. (2015). CEO characteristics and audit report timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter? Managerial Auditing Journal, 30(8/9), 998-1022.
24-Ball, R., J. Foster(1982). Corporate financial reporting: A methodological review of empirical research. Journal of Accounting Research,20 (2), 161-234.
25-Bansal. N, A., K.Sharma. (2016). Audit committee, corporate governance and firm performance. International Journal of Economics and Finance, 8(3), 103-116.
26-Beasley, M. S.,Salterio, S.(2001).The Relationship between Board Characteristics and Voluntary Improvements in Audit Committee Composition and Experience. Contemporary Accounting Research, 18(4),539–570.
27-Beekes, W., Pope, P.,Young, S. (2004). The link between earnings timeliness, earnings conservatism and board composition: evidence from the UK. Corporate Governance: An International Review, 12, 47-59.
28-Bushee, B. J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. Accounting  Review, 73(3),305-333.
29-Chang,H. , Sun, A. M.( 2008) .Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships. CG and CSR Synergies and interrelationships , 16( 5).
30-Cheng, H. & S. Warfield (2010). Client importance, non-audit services, and abnormal accruals. The Accounting Review, 78(4) , 931-955.
31-Chtourou, S. M., Bedard, J.,L. Courteau (2001).Corporate Governance and Earnings Managemen. Working Paper Series.
32-Choi, J. H., K. A. Jeon., J. Park .(2004).The Role of Audit Committees in Decreasing Earnings Management: Korean Evidence. Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 1(1),37–60.
33-Cohen, D.A.,  Zarowin, P. (2008). Economic consequences of real and accrual-based earnings management activities.Working paper, New York University.
34-Davidson, S., Stickney, C.,Weil, R. L. (1987). Accounting: The language of business, T. Horton, Sun Lakes, Ariz.
35-Dechow, P., Sloan, R., A. Sweeney. (1995). Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemporary Accounting Research, 13، 1-36.
36-DeZoort, F.T.,Salterio, S. (2001). the effects of corporate governance experience and Financial reporting and audit knowledge on audit committeemembers’ judgments. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20,31-47.
37-Evans, M., Houston, R., Peters, M., Pratt, J. (2014). Reporting regulatory environments and earnings management: U.S. and non-U.S. firms using U.S.GAAP or IFRS.The Accounting Review, 88(2), 288–307.
38-Fama, E. F., Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.
39-Fung Y.K. Simon., Goodwin, John. (2013).Short-Term Debt Maturity, Monitoring and Accruals-Based Earnings Management.  Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9, 67-82.
40-Habib, A., Jiang, H., Zhou, D. (2015). Related party transactions and audit fees: Evidence from China. Journal of International Accounting Research, 14(1), 59-83.
41-Hassan, Arshad and Ali, Muhamamad (2009). "Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Caoital Structure of Pakistan Listed Companies. International Journal of Busineess and Management, Vol.4, pp. 50-57.

42-Hermalin, B. E. and Weisbach, M. S. (1991). The effects of board composition and direct incentives on firm performance. Financial Management. Financial Management Association, 20: 101–112.
43-Iturriaga, F. J. L., Hoffmann, P. S. (2005). Earnings management and internal mechanisms of corporate governance: Empirical evidence from Chilean firms. Corporate Ownership & Control, 3(1), 17-29.
44-Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Finance Economics, 3 (4), 305-360.
45-Jones, S., Rohit, S.( 2001).The Impact of Free Cash Flow, Financial Leverage and Accounting Regulation on Earnings Management in Australia’s ‘Old’ and ‘New’ Economies. Managerial Finance, 27 (12),18-39.
46-Kend, M. (2008). Client industry audit expertise: towards a better understanding. Pacific Accounting Review, 20, 49-62.
47-Klein, April. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics. 33, 375-400.
48-Matoussi, H., Karaa, A., R. Maghraoui. (2004). Information Asymmetry, Disclosure Level and Securities Liquidity in the BVMT. Finance India, 18, 2-12.
49-Marrakchi, chtourou ., Sonda, Bedard., Courteau, Lucie.) 2001). Corporate  governance  and Earninge Management.
50-Maswadeh. S. (2018). The effect of the ownership structure on earnings management practices. Investment Management and Financial Innovations, 15(4), 48-60.
51-Mueller, E., Spitz Oener, A, (2006). Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises. German Economic Review. 7(2), 233-247 .
52-Najjar, B.,Taylor P.(2008), The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure, Managerial Finance, 12,919-933.
53-Nguyen, H.A., Lien Le, Q., & Anh V, T.K.(2021), Ownership structure and earnings management: Empirical evidence from Vietnam, Cogent Business & Management, 8(1),1-21
54-Norman, M. S., Mohid, M. R., Takiah, M. I. (2006). Audit Committee Characteristics and Earnings Management Evidence from Malaysia. Asian Review of Accounting, 15(2), 147-163.
55-Osma, B. G., B. Gill-de-Albornoz Noguer. (2007). The Effect of the Board Composition and its Monitoring Committees on Earnings Management: Evidence from Spain. Corporate Governance, 15(6), 1413-1428.
56-Rajgopal, S., Lakshmana S., Simpson, A. (2007). A catering theory of earningsmanagement". London School of Economics. Workingpaper.
57-Riyadh, Hosam Alden & Sukoharsono,, Eko & Andayani, Wuryan. (2019). The Impact of  Board Characteristics on Earnings Management in The International Oil and Gas Corporations. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 23. 1-26.
58-Saleh, E., Iskandar , S.,Rahmat, A. (2007). Audit committee characteristics and earnings management: evidence from Malaysia. The Asian Review of Accounting, 15 (2), 147-163.
59-Seifert, B., Gonenc, H. and Wright, J. (2005). The international evidence on performance and equity ownership by insiders, blockholders, and institutions. Journal of Multinational Financial Management, 15, 171-191.
60-Shleifer, A., Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. Journal of Political Economy, 94,461-489.
61-Setiawan, D., Phua, L.K., Chee, H.K. and Trinugroho, I. (2020) ‘The effect of audit committee characteristics on earnings management: the case of Indonesia’, Afro-Asian J. Finance and Accounting, Vol. 10, No. 4, pp.447–463.
62-Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance.Journal of Financial Economics, 53,113-142.
63-Velury, U.,D.S.Jenkins .(2006). Institutional Ownership and The Quality of Earnings. Journal of Business Research, 59,1043-1051.
64-Visvanathan, G. (2008). Corporate governance and real earnings management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 1-12.
65-Wang, D.H.M., Chen, P.H., Yu, T.H.K., Hsiao, C.Y (2015). The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm erformance. Journal of Business Research, 68(11), 2232-2236.
66-Wilson, L., Asay, D. (1999). Putting quality in knowledge management. Quality Progress, 32 (1), 25-31.
67-Xie, B., Davidson, W. N., DaDalt, P. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance, 9, 295-316.
68-Yang, C., Lee, C. Gu., Y.,Lee, Y.(2010) . Co-determination of capital structure and stock returns a lisrel approach: An empirical test of Taiwan stock markets. Quarterly Review of Economics & Finance,50 ( 2), p222-233.
69-Zain, Mazlina.,  Subramaniam, Nava., Stewart, Jenny. (2006). Internal Auditors’ Assessment of their Contribution to Financial Statement Audits: The Relation with Audit Committee and Internal Audit Function Characteristics. International Journal of Auditing. 10,1 - 18.