واکنش بازار به گزارش تداوم فعالیت حسابرس طی مراحل چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده علوم اداری ،دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

10.22034/aafie.2022.342340.1008

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر گزارش تداوم فعالیت حسابرس بر واکنش بازار طی مراحل چرخه عمر شرکت و همچنین تاثیر نقش تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه مذکور می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی- همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر، جهت اندازه گیری واکنش بازار از بازده غیر عادی انباشته برای بازه کوتاه مدت سه روزه (1+تا 1- ) در حدود تاریخ رویداد و جهت اندازه گیری مراحل چرخه عمر از روش دیکینسون (2011 ) استفاده شده است که ترکیبی از الگوهای جریان نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی می باشد. در این راستا 239 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1399 انتخاب و داده های آنها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش جمع آوری شده است. فرضیات طراحی شده با تحلیل رگرسیون خطی چند گانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مراحل مختلف چرخه عمر بر رابطه بین گزارش تداوم فعالیت حسابرس و بازده غیرعادی سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نقش تعدیلگری مراحل مختلف چرخه عمر بر رابطه بین گزارش تداوم فعالیت حسابرس و بازده غیرعادی سهام در شرکت‌هایی که توسط حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می‌شوند در مقایسه با سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری ندارد.