بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر تصمیم‌های فردی در پرداخت مالیات‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aafie.2023.350105.1012

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر ارتقاء تمکین مالیات اسلامی است. منطبق بر تئوری واکنش منطقی رفتار برنامه‌ریزی شده، امروزه حکمرانی اسلامی یکی از رهیافت‌های موثر برای بهبود کارایی مدیریت رفتاری در جذب نیت، نگرش و هنجارهای ذهنی مودی مالیات اسلامی شناخته شده است و مراجع ذیصلاح در تلاش‌اند با شناسایی عوامل موثر بر تمکین داوطلبانه، آن را در جهت نیل به اهداف سازمان‌های خیریه‌ای مردم نهاد که همانا افزایش وصولی مالیات اسلامی است تقویت کنند. در ارتقاء تمکین داوطلبانه مالیات اسلامی، معمولاً عوامل اجرایی و حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرند و کمتر به عوامل درونی و روانشناختی پرداخته شده است. دوره زمانی انجام پژوهش سال 1401 است. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. منبع دریافت اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. جهت تحقق فرضیه‌های پژوهش، ابتدا بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با فرضیه‌ها گردآوری شده و سپس با کمک آزمون t دوجمله‌ای فرضیه‌ها با استفاده از 352 پرسشنامه تکمیل شده توسط جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاکی از آن است که رهیافت‌های نوین مدیریت رفتاری بر حکمرانی اسلامی موثر و نگرش و هنجار ذهنی مودیان مالیات اسلامی و نیت آنان با تمکین مالیات اسلامی ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها