تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/aafie.2022.348954.1011

چکیده

هدف: این پژوهش درصدد بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشد.

روش: در این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به‌عنوان جامعه انتخاب و سپس با اعمال شرایط و محدودیت‌هایی، 12۸ شرکت واجد شرایط به‌عنوان نمونه موردبررسی، در نظر گرفته شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و بررسی معناداری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها، نیز با استفاده از نرم‌افزار استتا 151 انجام گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه دوم نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نتیجه‌گیری: مسئولیت اجتماعی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت را بهبود می‌بخشد که این امر نهایتاً منجر به افزایش ثروت سهامداران می‌گردد.

دانش‌افزایی: نتایج این تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می‌تواند به سرمایه‌گذاران، قانون‌گذاران بازار سرمایه و سایر استفاده‌کنندگان در خصوص تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

کلیدواژه‌ها