نقش سازوکار راهبری شرکتی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات داخلی شرکت و کارایی تخصیص منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، تهران ایران.

10.22034/aafie.2022.348669.1010

چکیده

تخصیص بهینۀ منابع برای سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری بر کارایی تخصیص منابع و همچنین نقش تعدیل‌کننده برای سازوکار راهبری شرکتی در رابطۀ بین کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری و کارایی تخصیص منابع پرداخته شده است. برای سنجش کیفیت اطلاعات داخلی از سه معیار سرعت اعلام سود، صحت پیش‌بینی سود، عدم تجدید ارائه بخاطر اشتباه و همچنین برای سنجش کارایی تخصیص منابع از دو معیار همبستگی بین نرخ رشد سود عملیاتی شرکت و صنعت و همبستگی نرخ رشد فروش شرکت با صنعت و برای اندازه‌گیری سازوکار راهبری شرکتی از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، تعداد اعضای هیئت مدیره، درصد مالکیت نهادی، عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور اطلاعات 103 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ زمانی سال‌های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته-های پژوهش حاضر مؤید رابطۀ مثبت و معنادار بین کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری و کارایی تخصیص منابع است و به ‌عبارتی اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا منجر به افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌شود، همچنین یافته‌ها نشان‌دهندۀ نقش تعدیل‌گر سازوکار راهبری شرکتی در رابطۀ بین کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری و کارایی تخصیص منابع است. بنابراین تقویت سازوکار راهبری شرکتی و بهبود کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری باعث ارتقاء سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شده و همچنین سبب سرمایه‌گذاری بهینه می‌شود.