بررسی تاثیر تمرکز بازار، فاصله سهم بازار و رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی ، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین المللی امام رضاع، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضاع، مشهد، ایران

10.22034/aafie.2022.341738.1007

چکیده

طی دهه های گذشته، نهادهای نظارتی در سراسر جهان بارها در مورد سطح بالای تمرکزمحوری تأمین کننده در بازار حسابرسی و پیامدهای نامطلوب احتمالی آن ابراز نگرانی کرده اند. این تحقیق به بررسی تاثیر تمرکز بازار، فاصله سهم بازار و رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. در جهت هدف محوری تحقیق، جهت آزمون فرضیه ها در مدلهای تحقیق از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شد. اطلاعات 148 شرکت پس از جمع آوری، پردازش شده و توسط روشهای آمار توصیفی مناسب و همچنین روشهای آماری استنباطی جهت تشخیص نوع دادههای ترکیبی و با استفاده از نرمافزار آماری R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین تمرکز بازار حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله سهم بازار صنعت و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری صنعت بودن در بازار و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها