بررسی تأثیر مدیریت ریسک کسب‌وکار بر عملکرد مالی، ارزش و ریسک سهام شرکت‌ها: رویکرد تعدیلی حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده‌ی‌ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
مدیریت ریسک کسب‌وکار نوعی اکسیر برای تنگناهای سازمانی محسوب می‌شود زیرا به مدیران کمک می‌کند در وضعیت تصمیم‌گیری صحیح، همسو با ریسک برای ارتقا عملکرد و افزایش ارزش شرکت قرار بگیرند و افشای آن به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران که چشم‌انداز شرکت را ارزیابی نمایند و به رسمیت شناختن مدیریت ریسک کسب‌وکار گام مهمی در جهت تحول واحد تجاری است. این پژوهش درصدد است تأثیر مدیریت ریسک کسب‌وکار بر عملکرد مالی، ارزش و ریسک سهام شرکت‌ها با رویکرد تعدیلی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار دهد. به منظور دستیابی به این هدف، برای شناسایی مدیریت ریسک کسب و‌کار از معیارهای مدیریت ریسک استراتژیک، عملیاتی، گزارشگری و انطباق استفاده شد. اطلاعات مالی جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران که به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش نمونه‌ای متشکل از 90 شرکت تولیدی طی دوره زمانی 1397-1390 جمع‌آوری و از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت ریسک کسب‌وکار بر عملکرد مالی و ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد اما مدیریت کسب‌وکار بر ریسک سهام شرکت تأثیر ندارد. علاوه بر این یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر رابطه‌ی میان مدیریت ریسک کسب‌وکار و عملکرد مالی، ریسک سهام و ارزش شرکت نقش تعدیلی ایفا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


1-اکبری، محسن، و قلی زاده، محمدحسن، و فرخنده، مهسا (1396) .«بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عملکرد مالی». فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی، 7 (2)، 103-88.
2-حجازی، رضوان، و مختاری نژاد، حمیدرضا (1396).« رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری متقلبانه». فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(3)، 60-33.
3-صیادی، محمد، و دستگیر، محسن، و احمدی، سعید علی  (1398‌).« مطالعه نقش مدیریت ریسک بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری». راهبرد مدیریت مالی، 7 (24)، 39-1.
4-عسگرنژاد نوری، باقر، و امکانی، پریسا (1395).« تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی». فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی. 5(2).
5-موسوی شیری، محمود، و سلیمانی، حمید، و مومنی، یوسف، و سلیمانی، حجت (1392).« رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام». فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 144-131.
 
6-Altanashat, M. Dubai, M.Alhety, S. (2019). The impact of enterprise risk management on institutional performance in Jordanian public shareholding companies. Journal of Business and Retail Management Research, Vol. 13 Issue 3.
7-Abdullah, B. S. H. M. Janor, H. Abdul Hamid, M. Yatim, P. (2017).The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence from Malaysian technology firms. Jurnal Pengurusan.49, 3-11.
8-Banker, R. Niren, S. (2005). Finding the best marketing mix, Journal of Business Strategy, Vol. 26, Issue 6, 10 – 11.
9-Barton, T. L. Shenkir, W. G. &. Walker, P. L. (2002).Making enterprise risk management payoff: How leading companies implement risk management. Financial Times/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.07458.
10-COSO (2004) COSO Enterprise risk management-integrated framework: Application techniques, committee of sponsoring organizations of the treadway commission. https://www.coso.org.
11-Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. United States of America, DC: Lawrence Erlbaum Associates.
12-Donaldson, L. (1990). The ethereal hand: Organizational economics and management theory. Academy of management Review, 15(3), 369-381.
13-Dickhaut, J.W. and McCabe, K.A. (1997). The behavioral foundations of stewardship accounting and a proposed program of research: what is accountability? Behavioral Research in Accounting, 9. pp. 60-87.
14-Gordon, L. A. Loeb, M. P. & Tseng, C. Y. (2009). Enterprise risk management and firm Performance: A contingency perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 301-327.
15-Gaver, K.M.O’Keefe, T.B. King R.D. (1994). Audit fees, industry specialization and compliance with GAAs reporting standards. Auditing, 63-22.
16-Gonzalez. O. L. Santomil, D. P. Herrera, T. A. (2020).The effect of Enterprise Risk Management on the risk and the performance of Spanish listed companies. European Research on Management and Business Economics.26, 111–120.
17-Handayani.B. D. Rohman. A. Chariri. A. Pamungkas. I. D. (2020) Corporate Financial Performance on Corporate Governance Mechanism and Corporate Value: Evidence from Indonesia. Montenegrin Journal of Economics. Vol. 16, No. 3.
18-Institute of Risk Management (IRM). (2018b). a Risk Practitioners Guide to ISO 31000: 2018.Institute of Risk Management, London. Retrieved from.
19-Idris, A. & Norlida Abdul, M. (2016). Moderating effects of board equity ownership on the relationship between enterprise risk management, regulatory compliance and firm performance: Evidence from Nigeria. International Journal of Economics, Management and Accounting, 24(2), 1–46.
20-Johnson, V.E. Khurana, I.K. Reynolds, J.K. (2002) Audit-firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 423-449.
21-Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 323-329.
22-Jensen, M. & Meckling, W. (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
23-Kiymaz, H. (2006). The impact of announced motives, financial distress, and industry affiliation on shareholders’ wealth: evidence from large sell-offs. Quarterly Journal of Business and Economics, 45: 69–89.
24-Klimczak, K. M. (2007). Risk Management Theory: A comprehensive empirical assessment. Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Poland Munich Personal RePEc Archive) MPRA (Paper No. 4241, posted 24.
25-Lechner, P. & Gatzert, N. (2018). Determinants and value of enterprise risk management: empirical evidence from Germany. The European Journal of Finance, 24(10), 867–887.
26-Lin, Y. Wen, M. M. & Yu, J. (2012), “Enterprise risk management: strategic antecedents, risk integration, and performance”, North American Actuarial Journal, Vol. 16 No. 1, pp. 1-28.
27-Mohd Ali, M. Ghani, E. Ab Hamid, N. (2019). Examining the relationship between enterprise risk management and firm performance in Malaysia. International Journal of Financial Research. Vol. 10, No. 3.
28-Maruhun, E. N. S. Abdullah, W. R. W. Atan, R. & Yusuf, S. N. S. (2018). The Effects of corporate governance on enterprise risk management: Evidence from Malaysian shariah-compliant firms. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(1), 865–877.
29-Mayers, D. & Smith, C. W. (1987). Corporate insurance and the underinvestment problem. Journal of Risk and Insurance, 54(1), 45-54.
 30-Ming er, CH. Wen, S. L. Yew, T. S. Zen, S. T. Sim, Y. Y. (2019). Enterprise risk management (ERM): An empirical analysis of factor associated with PLC firm value in Malaysia. Degree of bachelor of finance, University Tunku Abdul Rahman.
31-Nurhayati. (2019). Effects of governance mediation on the relationship between enterprise risk management and financial performance. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting (JAFFA). Vol. 7, No. 1, Page. 1 – 43.
32-Noor, P. I. Astika, B. I. (2016). Perbedaan kinerja dan nilai perusahaan sebelum dan setelah pergantian chief executive officer. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 17(2), 1057-1082.
33-Ondigo, H. (2018). Risk management, firm characteristics, corporate governanceand bank performance: A critical literature review. African Journal of Business and Management, Volume 4, Issue 3, 98- 120.
34-Olayinka, E.A. Uwuigbe, U. Sylvester, E. Uwuigbe,R. O. & Amiolemen,O. O. (2019).Does enterprise risk management impact accounting quality? Evidence from the Nigerian financial institutions.Investment Management and Financial Innovations. Volume 16, Issue 4.
35-Perera1, A. A. S. Rahmat A. K. Khatibi, A. Azam. S. M. F. (2020). Review of literature: Implementation of enterprise risk management into higher education. International Journal of Education and Research. Vol. 8 No. 10.
36-Rasid, S. Z. A. Isa, C. R. &.Ismail, W. K. (2014). Management accounting systems, enterprise risk management and organizational performance in financial institutions. Asian Review of Accounting. 22: 128–44.
37-Smith, C. W. & Stulz, R. (1985). The determinants of firms' hedging policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(14), 391–405.
38-Sayyadi, M. Dastgir, M. & Ahmadi, A. (2019). The study of enterprise risk management (ERM) effect on the relationship between managerial ability and investment efficiency increase. Journal of Financial Management Strategy. Vol. 7, No. 24. 1-39. (In Persian).
39-Sithipolvanichgul, J. (2016). Enterprise risk management and firm performance: Developing risk management measurement in accounting practice. (Doctoral Dissertation), University of Edinburgh, London.
40-Shad, M. K. Lai, F. (2018) Enterprise risk management implementation and firm performance, International Journal of Business and Management; Vol. 14, No. 9.
41-Walsh, J. P. & Seward, J. K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. Academy of Management Review, 15(3), 421–458.
42-Wang. J. Y. Wang. J. L. Liao. H. Y. (2019).Does corporate governance enhance firm performance and reduce firm risk? Evidence from Taiwanese listed Ccompanies. Journal of Economics and Management, Vol. 15, No.1.
43-Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171–180.
44-Zungu, S. Sibanda, M. Rajaram, R. (2018). The effect of the enterprise risk management quality on firm risks: A case of the South African mining sector. African Journal of Business and Economic Research. Vol. 13, Issue 1, pp. 115-133.