بررسی تاثیر انحرافات سود بر تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

نوسانات سود به عنوان یک عامل ریسک تلقی می شود، لذا حسابرسان در مواجهه با انحرافات سود، برای کاهش خطر حسابرسی، تلاش بیشتری انجام داده که این امر در کنار وجود مذاکرات طولانی مدت با صاحبکاران برای توافق در نوع بیان اظهارنظر حسابرسی، تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی را در پی خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی تاثیر انحرافات سود بر تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های عراق است. لذا با الگوپذیری از مدل تحقیق دیوید برایان و تری موسان (2020)، به اندازه گیری متغیرها پرداخته شده است. برای این منظور تعداد 35 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق در دوره زمانی 2015-2020 به عنوان نمونه انتخاب و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش پانل دیتا در نرم‌افزار ایویوز 9 استفاده شده است. به‌طور کلی نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد انحرافات سود عملیاتی و سود خالص رابطه معنا‌داری با تاخیر در گزارش حسابرسی دارد و فرضیه های پژوهش در سطح خطای 5 درصد مورد پذیرش قرار گرفته است. براین اساس توصیه می شود سرمایه گذاران در تاخیر گزارش حسابرسی، انحرافات سود را به عنوان یک عامل موثر در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


1ـ اورادی، جواد؛ صالحی، مهدی؛ سالاری فورگ، زینب. (1395). «بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی های آن بر تاخیر گزارش حسابرسی»، دانش حسابداری، شماره 7 (26)، صص 89-53.
2ـ بیات، علی؛ علی احمدی، سعید. (1393). «تاخیر حسابرسی و به موقع بودن گزارشگری مالی». پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره6، شماره22، صص 97-121.
3ـ حیدریان، سجاد؛ یوسف پور، فاطمه؛ فریدی مهر، پوریا. (1399). «تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر نوسانات قیمت سهام و نوسانات سود: نقش تعدیلی بحران مالی». پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، سال دوم، شماره6. صص 40-63.
4ـ راسخی، محمد؛ آراد، حامد. (1397). «بررسی رابطه میان حق الزحمه حسابرس با تاخیر ارائه گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش های جدید در حسابداری و مدیریت، شماره 47، صص 169-185.
5ـ رفیعی، زینب؛ کمالی، احسان. (1395). «بررسی ارتباط بین تاخیر در گزارش حسابرسی و تجدید ارائه آتی صورت های مالی با تاکید بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.
6ـ رمضان احمدی، محمد؛ سلطانی، مریم.(1396). «بررسی تاثیر ویژگی های شرکت و موسسات حسابرسی بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
7ـ صفدری گلوشجردی، علیرضا؛ متین پور، مصطفی؛ رضایی، عماد. (1398). «دوره تصدی موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی»، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران.
8ـ عباس زاده، محمدرضا؛ نصیر زاده، فرزانه؛ پور حسینی حصار، سید مهدی. (1399). «بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش حسابرسی، سال بیستم، شماره78. صص 393-419.
9ـ علیزاده، فرشته؛ حاجیها، زهره؛ رخشانی، محمودرضا. (1394). « نقش تاخیر گزارش حسابرسی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
10ـ مشایخی، بیتا؛ منتی، وحید. (1392). «بررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سود». حسابداری مالی، سال پنجم، شماره20، صص 66-89.
11ـ مهدوی، غلام حسین؛ حسینی نیا، سمیه. (1394). «بررسی اثر بخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری، سال ششم، شماره21، صص 7-30.
12ـ نعمتی، نسرین؛ گرجی زاده، داوود و خان محمدی محمد حامد (1400). «عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, شماره 5(52), صص 138-157.
13ـ واعظ، سید علی؛ عابدی صدقیانی، بابک؛ احمدی، وریا. (1395).  «بررسی ارتباط بین برخی شاخص های کیفی حسابرسی و ویژگی های شرکت با تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی». دانش حسابرسی، سال شانزدهم، شماره 62. صص 101-120.
14ـ همت فر، محمود؛ نیکپور، محسن علی. (1398). «عوامل تعیین کننده تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی». اولین کنفرانس بین‌المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری. ساری.
 
15-Abidin, S., & Ahmad-Zaluki, N. A. (2016). “Auditor Industry Specialism and Reporting Timeliness”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 873-878.
16-Ahmad, A.C. and Abidin S. (2012) "Auditor Industry Specialism and Reporting Timeliness". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65.873 – 878
17-Ahsan, H. and Borhan Uddin Bhuiyan, Md. (2011). “Audit firm industry specialization and the audit report lag”. Journal of International Accounting, Audit and Taxation, 20 (1), 33-44.
18-Bamber, E.M., Bamber, L.S. and Schoderbek, M.P. (1993). “Audit structure and other determinants of audit report lag: an empirical analysis”. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 52 (5), 5-28.
19-Bryan, D. B., Mason, T. W., & Reynolds, J. K. (2018). “Earnings autocorrelation, earnings volatility, and audit fees”. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 37(3), 47-69.
 20-Diana, Patricia and Maggy .(2018). "Internal and External Determinants of Audit Delay: Evidence From Indonesian Manufacturing Companies". Acc. Fin. Review, 3(1) 16-25. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3147803
 21-ichev, D., and Tang, W. (2008); “Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 year ”, The Accounting Review, 83, 1–36.
22-Dichev, D., and Tang, W. (2009); “ Earnings volatility and earnings predictability ”, Journal of Accounting and Economics, 47, 160–181.
23-Doing.B, Rabinson.D,Xu.L(2019)."Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness". Advances in Accounting. 40, 11-19.
24-Donelson, D.C., Jennings, R., and McInnis, J. (2011). “Changes over Time in the Revenue-Expense Relation: Accounting or Economic”. The Accounting Review, 86, 3, 945-974.
25-Ghafran C, Yasmin S. (2018). “Audit committee chair and financial reporting timeliness: A focus on financial, experiential and monitoring expertise”. International Journal of Auditing, 22(1), 13-24.
26-Graham, J., Campbell, H., and Rajgopal, S. (2005). “The economic implications of corporate financial reporting”, Journal of Accounting and Economics, 40, 3–73.
27-Habib, A., Bhuiyan, M., & Borhan, U. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 20, 32– 44.
28-Krishnan, J., Wen, Y., & Zhao, W. (2011). “Legal expertise on corporate audit committees and financial reporting quality”. The Accounting Review, 86, 2099–2130.
29-Leventis, S., Weetman, P. and Caramanis, C., (2005). Determinants of Audit report lag: some evidence from the Athens Stock Exchange. International Journal of Auditing, Vol. 9. No. 1, pp. 45-58.
30-MohammadRezaei, F., & Mohd‐Saleh, N. (2018). “Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market”. Accounting & Finance, 58(3), 885-920.
31-Sultana, N., Singh, H., & Van der Zahn, J. L. M. (2015). “Audit committee characteristics and audit report lag”. International Journal of Auditing, 19(2), 72-87.