رابطه بین خطای هیأت‌مدیره و ارزش دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

4 دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مشهد، ایران

چکیده

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند در این پژوهش رابطه بین خطاهای هیأت‌مدیره و ارزش دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق و بهادار تهران می‌باشند، که به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق نمونه‌ای مشتمل بر 148 شرکت طی سال‌های 1399-1390 انتخاب گردید. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم از روش داده‌های ترکیبی و از بسته نرم‌افزاری Eviews و Stata استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین خطای هیأت‌مدیره (انتصاب مدیرعامل با نقش دوگانه) و ارزش دارایی-های نقدی تأثیر معناداری وجود دارد، همچنین استقلال هیأت‌مدیره بر رابطه خطای هیأت-مدیره (انتصاب مدیر با نقش دوگانه) و ارزش منابع نقدی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت دولتی بر رابطه خطای هیأت مدیره (انتصاب مدیر با نقش دوگانه) و ارزش منابع نقدی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1.  احمدپور، اکبر و امیر فرهادیان (1389).  «رابطه اطلاعات مالی و اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام»، مجله نور، صص30-32.
 2. عباسی، مجید و الهام کلانتری (1393). «بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر دوگانگی وظیفه مدیرعامل منتخب شرکت­های پذیرفته‎ شده در بورس اوراق بهادار»،  فصلنامه روند، سال بیست و یکم، ش 65 و 66.
 3.  رساییان، اصغر (1389). «نقدشوندگی سهام و عوامل مربوط به آن»، فصلنامه حسابدار رسمی، ش10.
 4. بادآور نهندی، یونس و وحید تقی‎ زاده خانقاه (1396). «تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 24، ش1، صص 19-40.
 5. سرلک نرگس و دیگران (1399). «رابطه ویژگی‎های هیأت‎ مدیره و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی»، پژوهش‎های تجربی حسابداری، دوره 9، ش 36، صص1-25. 
 6. مهدی ‎فرد، محمدرضا و رمضانعلی رویایی (1394). «مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته ‎شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی» دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، دوره  8 ، ش 25 ، صص 19 ـ 28.
 7. Baker ,M, and  Stein , (2004), “liquidity as a Sentiment Indicator“,Journal of Financial Markets 7 , pp:271-299.
 8. Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. Empirical Research in Accounting: Selected Studies. Vol. 4. N. 3. pp. 71–111.
 9. Bevan , A and Jo Danbolt ,(2002), “Capital Stracture and its Determinants in the uk A Decompositional Analysis “, Applied Financial Economics vol ,12 issue3, pages: 159-70.
 10. Bhandari, S., Soldolsky, R. M. & Boe, W. J. (1979). Bond quality rating chang for electric utilities: a multivariate analysis. Financial Management Association. pp. 74– 81.
 11. Building and Environment. Vol. 42. pp. 1752– 1760.
 12. Chang, D.Y. " Application of the extent  analysis   method   on   fuzzy   AHP", European   Journal  of   operational  Research95, 1996 ,. 649-655.
 13. Cheng, E.W.L., Chiang, Y. H. and Tang, B.S. (2007). Alternative approach to credit scoring by DEA: Evaluating borrowers with respect to PFI projects.
 14. Chikolwa, B. and Chan, F. (2008). Determinants of commercial mortgage-backed securities credit ratings: Australian evidence. International Journal of Strategic Property Management. Vol. 12. pp. 69–94.
 15. Corporate Finance47, pp:112-145.
 16. Fama , Eugena F . and Kenneth R . French, (2002), “Testing Tradeoff and pecking order predictions about Dividends and Debt“ ,Review of Financial Studies 15, pages: 1-33.
 17. Fang , Noe and Tice, (2009), “Stock market liquidity and firm value“,Journal of Financial Economics, pages: 5-94.
 18. Florida: an application  of  SWOT - AHP  method”, Agricultural  Systems, September, 2004 , . 15-1.
 19. Giddy lan H .,(2001), “Capital Structure : How Much debt ? “ ,New York University, www. Stenn . nyn . edu /igiddy / copyfin / ibmcf6.pdf, pages: 16-20.
 20. Gray, S. Mirkovic, A. and Ragunathan, V. (2006). The determinants of credit ratings: Australian evidence. Australian Journal of Management. Vol. 13. N. 2.
 21. Halkos, G. E. and Salamouris, D. S. (2004). Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment analysis approach. Management Accounting Research. Vol. 15. pp. 201–224.
 22. Higgins, R. C. (1990). Analysis for financial management. Japan: Toppan Company.
 23. Horrigan, J. O. (1966). The determination of long-term credit standing with financial ratios. Journal of Accounting Research. Vol. 4. pp. 44–62.
 24. Huang, Z. Chen, H. Hsu, C.J. Chen, W.H. and Wu, S. (2004). Credit rating analysis with support vector machines and neural networks: a market comparative study. Decision Support Systems. Vol. 37. pp. 543– 558.
 25. Kahraman, C., Ertay, T., & Büyükِzkan, G.(2006). A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach. European Journal of Operational Research, 171, 390–411.
 26. Kurtila, Mikko ,  Pesonen,   Mauno, Kangas, Jyrki  and   Kajanus,   Miika “ Utlizing   the  analytic  hierarchy process  (AHP)  in  SWOT  analysis  -  a hybrid method and its application to a forest –certificaton cas “ , Forest Policy Economics, 1Aprial 2000,. 5241.
 27. Liang, G.S; Liu, C.F.; Lin, W.C. and Yeh. C.H. (2006). A data envelopment analysis of shipping industry bond ratings. Tamkang Journal of Science and Engineering. Vol. 9. N. 4. pp. 403–408.
 28. Malhotra, R., Malhotra, D.K. and Russel, P. (2007). Using data envelopment analysis to rate bonds. Proceedings of the Northeast Business & Economics Association. Vol. 4. pp. 420–423.
 29. Min, J.H. and Lee, Y.C. (2008). A practical approach to credit scoring. Expert Systems with Applications. Vol. 35. pp. 1762–1770.
 30. Shrestha, Ram k., Alavalapati, Janaki R.R. and   kalambacher,  Robert  “Exploring    the   potential    for  silvopasture adoption  in  south -  central.
 31. Marc l . Lipson , Sandra Mortal, (2009), “Liquidity and capital structure “ ,Journal of Financial Markets 12 , pages: 611-644.
 32. Ross , Westerfield , Jaffe and Jordan, (2008) , “ Modern financial management“ , Mc-Graw.hill , pages: 358.
 33. Ward, C., Yin, C., Zeng, Y., 2018. Institutional investor monitoring motivation and the marginal value of cash. J. Corporate Finance. 48, 49–75.
 34. Xu, C., Hu, Z., & Liang, S. (2021). Board faultlines and the value of cash holdings: Evidence from Chinese listed companies. China Journal of Accounting Research, 14(1), 25-42.
 35. Yang, X., Zhang, L., Wu, H., 2014. Marketization process, management power and company cash holdings. Nankai Manage. Rev. 2, 34– 45 (in Chinese).