اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آمنه بذرافشان

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).

bazrafshanimamreza.ac.ir

سردبیر

دکتر امیر غفوریان شاگردی

دانشیار گروه حسابداری. دانشکده علوم اداری .دانشگاه بین المللی امام رضاع

ghafourianimamreza.ac.ir
05138041-1160
0000-0001-9780-2971

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسفندیار ملکیان

حسابداری استاد گروه حسابداری دانشگاه مازندران

malekianumz.ac.ir

دکتر سید کاظم ابراهیمی

دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری.دانشگاه سمنان. ایران

kebrahimisemnan.ac.ir

دکتر محسن دستگیر

حسابداری و مدیریت مالی استاد تمام گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد مبارکه

mdastgirhotmail.com

دکتر آمنه بذرافشان

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).

bazrafshanimamreza.ac.ir

دکتر امیر غفوریان شاگردی

مالی و بازرگانی دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع).

ghafourianimamreza.ac.ir
0000-0001-9780-2971

دکتر سید احسان حسینی

حسابداری استاد یار ، گروه حسابداری ، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

ehsan.hosseiniimamreza.ac.ir

دکتر مهدی وکیلیان

حسابداری استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).

mvakilianimamreza.ac.ir

دبیر اجرایی

شاهین عامل نجاتی

دبیر اجرایی

shahin.nejati21gmail.com

ویراستار

دکتر حمیدرضا نویدی مهر

ادبیات و زبان فارسی ویراستار

navidimehr94gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر افسانه غنی زاده

دانشیار گروه زبان انگلیسی. دانشگاه بین المللی امام رضا (ع). مشهد. ایران

a.ghanizadehimamreza.ac.ir
09153048141
0000-0003-1649-1556

صفحه آرا

زهرا شجاعی

علم اطلاعات و دانش شناسی صفحه آرا

shojaeizahra42gmail.com

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اداری و انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

zahra.khandanimamreza.ac.ir
05138041-1515
0000-0003-3619-1470