نقش تعدیل‌کننده رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/aafie.2022.376066.1020

چکیده

رقابت در بازار محصول سبب ایجاد انگیزه در مدیران برای بهبود مستمر، استقرار راهبری شرکتی قوی، کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه‌های هدایت و کنترل سازمانی می‌شود. این پژوهش نقش تعدیل‌کننده رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی شرکت‌ها را بررسی می‌کند. در این پژوهش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیریشمن، مسئولیت‌پذیری اجتماعی از رویکرد تحلیل محتوا به پیروی از کردستانی و همکاران (1397) و عملکرد عملیاتی نیز با استفاده از متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود خالص اندازه گیری می‌شود. از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393-1399 استفاده شده است. از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مسئولیت‌پذیری اجتماعی با بازده حقوق صاحبان سهام و با حاشیه سود خالص رابطه مثبت و معناداری دارد. لذا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با حاشیه سود خالص تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی اثر تعدیل کننده مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها